Ochrana pred biologickými látkami

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a pod.), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť je potrebné:


■  dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
■  sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
■  nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov,
■  vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite prikryť,
■  opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu,
■  umyť si ruky mydlom,
■  vyzliecť kontaminované oblečenie,
■  kontaktovať záchranné zložky,
■  hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat príslušnej obci alebo zdravotníckemu zariadeniu.
 

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.