Výrub stromov Bán 2017

 

Upovedomenie o začatí správneho konania 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania - udelenie súhlasu na výrub 95 ks stromov

 

Upovedomenieo začatí správneho konania - súhlas výrub stromov Stieranka M.

 

Upovedomenie o začatí konania

Harmonogram odvozu ZKO na rok 2017 - MEPOS

 

Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu na rok 2016

 

Upovedomenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania Mgr. Katarína Kubaliaková

 

Oznam o začatí konania pre výrub 160 ks drevín.

 

Zverejnenie zámeru odpredať časť majetku obce Lipovany CKN č. 288/2 (29.8.2016)