Zámer - odpredaj obecného pozemku

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 520, vedená na LV č. 166 - p.Kučerová

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p. Matúška

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p.Moravčík

 

Voľby do orgánov samosrávneho kraja

Voľby do orgánov samosprávnych krajov  sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod.

pre viac info ...TU!

Zoznam kandidátov ...TU.

 

Výrub stromov Bán 2017

 

Upovedomenie o začatí správneho konania 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania - udelenie súhlasu na výrub 95 ks stromov

 

Upovedomenieo začatí správneho konania - súhlas výrub stromov Stieranka M.

 

Upovedomenie o začatí konania

Harmonogram odvozu ZKO na rok 2017 - MEPOS

 

Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu na rok 2016

 

Upovedomenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania Mgr. Katarína Kubaliaková

 

Oznam o začatí konania pre výrub 160 ks drevín.

 

Zverejnenie zámeru odpredať časť majetku obce Lipovany CKN č. 288/2 (29.8.2016)