10.06.2024 ------- Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

Zápisnica

okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 


----------------------------------------------------------------

 

 

 

13.05.2024 ----------> Verejná vyhláška

 

 

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

poľovného revíru Kalonda ktoré sa bude konať

 

dňa 23.05.2024 o 10:00 hod.

v priestoroch Floriánov dvor, Pleš 117

 

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

10.05.2023 ---------> Oznámenie o strategickom dokumente

 

 


Oznamujeme verejnosti, že na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

 

je zverejnený strategický dokument:

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“.


Verejnosť môže do dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu na Obecnom úrade v Lipovanoch v úradných hodi-
nách do 25. 5. 2024.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

 

Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

 

Celé znenie oznámenia najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

03.05.2024 -------> Zápisnica z 10. zasadnutia OZ v Lipovanoch

 

 

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ v Lipovanoch

konaného 2.4.2024 v Lipovanoch

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

03.05.2024 --------> Záverečný úcet 2023

 

 

Záverečný úcet obce Lipovany

za rok 2023

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

18.04.2024 ------> Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Lipovany v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia

volieb do Európskeho parlamentu dňa 08. 06. 2024, zverejňuje e-mailovú adresu

na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:


lipovany@dkn.sk

 

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

08.04.2024 ------> Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie

 

 

Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2024 II. kolo

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

28.03.2024 ------> Oznámenie o vykonávaní geodetických činností

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na štátnej hranici

v mesiacoch aprílseptember 2024 bude v
katastrálnom území obce Lipovany vykonávať Goedetický a kartografický ústav
Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa
nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone
geodetických prác.


Na výkon prác budú použité motorové vozidlá Nissan Navara s EČ BL 849 RH,
Ford Ranger s EČ SC 102 GZ a Nissan Navara s EČ BL 858 NS.
Kontakt na realizátora prác je: +421 902 906 623
jan.bublavy@skqeodesy.sk

 

 

---------------------------------------------

 

 

25.03.2024 ------> Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie

 

Zápisnica

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania

vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

 

Dokument k nahliadnutiu najdete tu >>>>>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------

 

22.03.2024 --> Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

Krízový štáb Okresného úradu Banská Bystrica

VYHLASUJE

dňa 22. marca 2024 o 00:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Banskobystrického kraja

pre územie okresu' Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec,

Rimavska Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom

 

Celé znenie príkazu  nájdete tu >>>>>

 

Čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého? Odprúčania nájdete tu >>>>>

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

08.03.2024 --> Vyhláška o dražbe nehnutelnosti

 

Dňa 18.04.2024 o 09:00 h v kancelárii súdneho exekútora,

Nám. Matice slovenskej 6, 965 01 Žiar nad Hronom. 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

29.02.2024 --> Odpad za rok 2023

 

Prehlásenie obce - percento triedenia odpadu za rok 2023

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


--------------------------------------------------------------

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


--------------------------------------------------------------


Ročný výkaz o komunálnom odpade - vybrané ukazovatele - rok 2023

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


--------------------------------------------------------------

 

 

 

 

29.02.2024 --> Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

 

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z 9. februára2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

--------------------------------------------------------------

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

- Informácie pre voliča k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

--------------------------------------------------------------

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

      

Volebný okrsok Volebná miestnosť
Okrsok č. 1 Zasadačka Obecného úradu v Lipovanoch

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>


--------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vladimír Kumštár

 

menoval

Lýdiu Stierankovú – pracovníčku Obecného úradu v Lipovanoch

 

za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie v Lipovanoch pre voľby do Európske-
ho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júa 2024.

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


--------------------------------------------------------------

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do
okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

lipovany@dkn.sk

 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>


--------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

26.02.2024 --> Oznámenie o vstupe na pozemok

 

 

V dňoch od 27.03.2024 do 31.07.2024

bude spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom s spoločnosti Regiotel s.r.o., alebo ňou poverenou osobou, vykonávať činnosti na energetických zariadeniach distribučnej sústavy a vo verejnom záujme a nevyhnutnom rozsahu vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov. 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

31.01.2024 --> Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Na základe rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky sa Voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať 

 

v Sobotu 23. marca 2024

 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
23. marca 2024


1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Lipovany vo svojom okrsku určuje Volebnú miestnosť na zasadačku Obecneho úradu

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

 

Starosta Obce Lipovany Vladimír Kumštár

 

- vymenoval pani Lýdiu Stierankovú - pracovníčku Obecného úradu v Lipovanoch za zapisovatela okrskovej volebnej komisie.

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

- určil e-mailovú adresu na dorucenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do
okrskovej volebnej komisie : lipovany@dkn.sk

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

- určil e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: lipovany@dkn.sk

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informácie pre voliča k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------