Komunány odpad a triedený odpad 2018

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu 2018

 

Zámer - odpredaj obecného pozemku

Zverejnenie zámeru - Kučerová (prevod majetku predajom)

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p. Matúška

 

Zámer na odkúpenie obecného pozemku vo vlastníctve obce Lipovany, k.ú. Lipovany, okres Lučenec, parcela registra 1564/7, vedená na LV č. 254 - p.Moravčík

Výrub stromov Bán 2017