15.12.2022 --> VZN obce na rok 2023 - po schválení

 

 

VZN - daň z nehnuteľností na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o správnych poplatkoch na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o jednorazových dávkach na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o iných platbách na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

05.12.2022 --> Zverejnenie e-mailu pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Lipovany v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia
Referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023 zverejňuje e-maiovú adresu na
doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

lipovany@dkn.sk

 

Celé znenie dokumentu nájdete tu >>>>>

 

 

 

_______________________________________

 

 

30.11.2022 --> Úprava VZN, úprava rozpočtu na rok 2022 a planovaý rozpočet na 2023, 2024, 2025

 

 

VZN - daň z nehnuteľností na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o správnych poplatkoch na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o jednorazových dávkach na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

VZN - o iných platbách na rok 2023 - nájdete tu >>>>>

 

 

Úprava rozpočtu na rok 2022_PRÍJMY - nájdete tu >>>>>

 

Úprava rozpočtu na rok 2022_VÝDAVKY - nájdete tu >>>>>

 

 

Rozpočet na rok 2023,2024,2025_PRÍJMY - nájdete tu >>>>>

 

Rozpočet na rok 2023,2024,2025_VÝDAVKY - nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

08.11.2022 --> Referendum - Informácie pre voliča

 

 

Referendum sa koná

v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

 

Dokument k Referendu nájdete tu >>>>>

 

Určenie Volebných okrskov nájdete tu >>>>>

 

Menovanie zapisovatela OVK nájdete tu >>>>>

 

Delegovanie člena a náhradníka do OVK nájdete tu >>>>>

 

 

Voľba poštou nájdete tu >>>>>

 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

 

 

_______________________________________

31.10.2022 --> Výsledky volieb 2022

 

Výsledky

Volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

za Obec Lipovany nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 konané dňa 29.10.2022

 

Špeciálny spôsob hlasovania – môže hlasovať oprávnený volič (osoba) v karanténe, alebo v
izolácii z dôvodu ochrany verejného zdravia – COVID-19, osoba, ktorá v deň konania spojených
volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné od 24.októbra 2022 (pondelok) do
28.októbra 2022 (piatok) do 12.00 hod. telefonicky.

 

Nahlásiť treba: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom
žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa
miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na
území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého
pobytu oprávneného voliča.

 

Žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania prijíma zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Lipovanoch:


Lýdia Stieranková, Lipovany č. 4, mobil: 0907 382 281

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Zoznam registrovaných kandidátov - Voľby 2022

 

 

  1. Zoznam registrovaných kandidátov na Starostu nájdete tu >>>>>
  2. Zoznam registrovaných kandidátov na Poslancov OZ nájdete tu >>>>>

 

 

 

_______________________________________

Oznámenie III. — Voľby do orgánov samospráyy obcí v roku 2022

 

 

1. Obec Lipovany bude mať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

vytvorený jeden volebný okrsok.


2. Volebná miestnosť bude v zasadačke Obecného úradu v Lipovanoch č. 45.


3. Volebný okrsok a volebná miestnosť platia aj pre volby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v rovnakom čase.
 

 

 


_______________________________________
 

Oznámenie II. – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

Zapisovateľka miesnej volebnej komisie:


Lýdia Stieranková – pracovníčka OcÚ Lipovany

bytom: Lipovany č. 4

tel. číslo: 0907 382 281

e-mail: lipovany@dkn.sk


emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej volebnej komisie v Obci Lipovany je:

lipovany@dkn.sk

 

 


_______________________________________
 

Oznámenie I. – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

1. Obec Lipovany bude mať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 vytvorený jeden volebný obvod a bude sa voliť päť poslancov do obecného zastupiteľstva.


2. Obec Lipovany má ku dňu vyhlásenia volieb (08. 06. 2022) 242 obyvateľov.
 

 

 


_______________________________________

 

 

Oznam o schválených Všeobecne záväzných nariadeniach obce

 

Obec Lipovany vydáva nasledovné Všeobecne záväzné nariadenia ( dalej len VZN ) :

 

VZN 5_2022 - organizácia miestneho referenda - nájdete tu >>>>>

 

VZN 6_2022 - pravidlá na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene - nájdete tu >>>>>

 

VZN 7_2022-o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb - nájdete tu >>>>>

 

 


_______________________________________

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

 

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený:

 

1. do orgánov samosprávy nájdete tu >>>>>

 

2. do orgánov samosprávnych krajov nájdete tu >>>>>

 

 


_______________________________________

Záverečný účet obce Lipovany za rok 2021

 

 

Celé znenie nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

 

Oznámenie - Verejná vyhláška

 

Oznam k prerokovaniu návrhu:

" Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj -

Zmeny a doplnky č. 5/2020"

 

Celé znenie nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2022

 

Celý harmonogram na rok 2022 nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________