15.12.2023 --> VZN schválené na 8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lipovanoch

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch sa na svojom 8. zasadnutí dňa 14. 12. 2023 uznieslo na správnych poplatkoch obce a vydáva pre obec Lipovany toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie O správnych poplatkoch č. 2/2024
 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa
14. 12. 2023 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok /podľa zákona č. 543/1990 Zb. oddiel 3, § 26, ods. 1, písm. a)/.

 

Všeobecne záväzné nariadenie O poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávkach na rok 2024.    


Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce

O dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovany na rok 2024
 


Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o iných platbách
č. 4/2024
 


Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

Rozpočet výdavkov 2024-2026  Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

Rozpočet príjmov 2024-2026  Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


_______________________________________

 

02.10.2023 --> Zápisnica okrskovej volebnej komisie

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

30.09.2023

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

 

19.09.2023 --> Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme že v termíne


od: 22.09.2023 07:00 do: 22.09.2023 17:00

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy.

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

 

05.08.2023 --> e-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
Obec Lipovany v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR dňa 30.09.2023, zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:


lipovany@dkn.sk

 


Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

 

10.07.2023 --> Zverejnenie zámeru - Prenájom majetku

 

Zámer prenájmu majetku:

 

Poľnohospodárske pozemky registra E vo vlastníctve Obce

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

 

04.07.2023 --> Delegovanie člena a náhradníka do OVK pre Voľby do NR SR v roku 2023

 

 

Obec Lipovany v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia Volieb do NR SR v roku 2023, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR v roku 2023:


lipovany@dkn.sk
 

 

Dokument k nahliadnutiu nájdete tu >>>>>

 


_______________________________________

 

29.06.2023 --> Informácie o komunálnom odpade a úroveň triedenia

 

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade - vybrané ukazovatele_2022   nájdete tu >>>>>

Prehlásenie obce - úroveň triedenia odpadu za rok 2022   nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

26.06.2023 --> Menovanie zapisovateľa a utvorenie volebných okrskov

 

 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre Voľby

do NR SR dňa 30. septembra 2023
 

nájdete tu >>>>>

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 

nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

 

20.06.2023 --> Vyhlásenie volieb a informácie pre voliča

 

 

Rozhodnutie predsedu vlády o vyhlásení volieb

nájdete tu >>>>>

 

Informácie pre volica

nájdete tu >>>>>

 

_______________________________________

 

 

13.06.2023 --> Záverečný účet obce za rok 2022

 

 

Záverečný účet obce za rok 2022

nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________

 

 

 

12.01.2023 --> Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu 2023

 

 

Harmonogram vývozu Komunálneho a triedeného odpadu na rok 2023

nájdete tu >>>>>

 

 

_______________________________________