Komplexne vybudovaná technická infraštruktúra je významným rozvojovým faktorom v každom sídle, pretože vytvára podmienky pre rozvoj podnikania i pre kvalitu života jej obyvateľov.
Vzhľadom k tomu, že sa všetky súčasti technickej infraštruktúry budujú z verejných zdrojov (štátnych, obecných) pre obyvateľstvo ako i pre podnikateľov plynú z nej tzv. aglomeračné efekty v podobe úspor vlastných nákladov, ktoré by museli vynakladať z vlastných prostriedkov na zabezpečenie vody, kúrenia a likvidáciu odpadovej vody.
Obec Lipovany nemá komplexne vybudovanú technickú infraštruktúru.


Cestná sieť a dopravné systémy

Obec Lipovany je napojená len na cesty II. triedy. S mestom Lučenec a vidieckymi sídlami je obec spojená autobusovou dopravou a osobnou dopravou. V centre obce je jedna autobusová zástavka. Frekvencia spojov je v súčasnosti postačujúca. Obcou neprechádza železnica. V súčasnosti má obec vybudovaných 6 km miestnych komunikácií.


Vodné hospodárstvo

Obec Lipovany nemá komplexne dobudované vodné hospodárstvo. V obci nie je vybudovaná kanalizácia, obyvatelia obce majú vlastné žumpy, resp. septiky. Obec nemá vybudovaný ani vodovod, obyvatelia majú vlastné studne. Obec nie je napojená a ani nemá vybudovanú ČOV.


Energetické hospodárstvo

Energetické hospodárstvo v obci tvoria elektrické rozvodné siete a plynofikácia.


a) Energetické siete

Elektrické siete v dĺžke 6 000 m sú vybudované pozdĺž všetkých miestnych komunikácií. Náklady na prevádzku sú značné vysoké. Celkový príkon elektrickej energie do obce je dostatočným pre potreby obyvateľov i súčasného hospodárskeho rozvoja. Elektrické siete a príkon elektrickej energie nebude obmedzujúcim faktorom rozvoja ani do budúcnosti.

b) Plynofikácia

Obec nie je plynofikovaná, nakoľko medzi obcou Lipovany a susednou obcou Mučín (kde je už plynovod potiahnutý), je osada Mučín – Telka, ktorá patrí obci Mučín a v tejto časti ešte nie je plyn zavedený. Z uvedeného dôvodu prevažuje v obci vykurovanie pevným palivom (drevo, uhlie) a v menšej miere majú domácnosti elektrické vykurovanie.


Telekomunikácie

V obci je inštalovaná telefónna ústredňa spoločnosti T-Com ktorá je prostredníctvom bezdrótového pripojenia spojená s digitálnou ústredňou v obci Mučín. Celé úzenie obce pokrýva mobilný operátor ORANGE. Internet je dostupný prostredníctvom ORANGE na úrovni signálu EDGE a GPRS.


Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je v obci Lipovany riešené spôsobom, ktorý uplatňuje väčšina obcí. Tuhý komunálny odpad obyvatelia vkladajú do kuka – nádob alebo do plastových vriec. Pravidelný zvoz tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje pre obec firma MEPOS Lučenec dvakrát do mesiaca. Obec dva krát v roku sprostredkúva zber železného odpadu ako aj nebezpečného odpadu od občanov obce. A zapája sa do projektu triedenia komunálneho odpadu v spolupráci s firmou MEPOS Lučenec.