skola-2

Domový a bytový fond

Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú kľúčovými faktormi, ktoré vplývajú na rozvoj obce a sú predpokladom napĺňania jej obytnej funkcie. Obytná funkcia obce Lipovany je základnou funkciou tejto obce.
V obci je celkom 116 domov a bytov, z toho trvalo obývaných je 89. V obci sú prevažne rodinné domy, ale aj jedna 2 – bytovka a jedna 6 – bytovka. Neobývaných domov v obci je 25, pričom hlavným dôvodom je ich nespôsobilosť na bývanie, ich používanie na rekreačné účely alebo sú ešte predmetom dedičského konania.
Väčšina domov je prízemných s 1 – 2 nadzemnými podlažiami (77,2% z celkového počtu domov). Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania charakterizujú domový a bytový fond pomerne dobre. Na 1 byt pripadá v priemere 55,3m2 obytnej plochy a na osobu pripadá v priemere 19,2 m2 obytnej plochy. Priemerný vek domov je 42 rokov.

V obci prevládajú byty a domy I. kategórie (41,7% z celkového počtu) a druhou najsilnejšou kategóriou sú byty II. kategórie (23,30% z celkového počtu). Najviac domov bolo postavených v obci v období rokov 1946 – 1970 ( 56,14% z celkového počtu).
V obci je na plyn napojený iba jeden trvalo obývaný byt z celkového počtu, vodovodom je vybavených 80,58 % trvalo obývaných bytov, na žumpu, septik je napojených 57,28 % trvalo obývaných domov.
Splachovacím záchodom je vybavených 60,19 % bytov, ústredné kúrenie má zavedené 49,51 % bytov. Vybavenosť bytov kúpeľňou resp. sprchovacím kútom dosahuje úroveň 77,6%.


Školstvo


V obci sa nenachádza ani materská ani základná škola, napriek tomu, že v majetku obce sa nachádza budova školy. Deti v predškolskom a školskom veku navštevujú materské a základné školy v Lučenci.


Zdravotníctvo


Obyvatelia obce dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do obce Rapovce prípadne do okresného mesta Lučenec, nakoľko v obci nie je žiadne zdravotné stredisko, ani lekáreň.


Sociálna starostlivosť


Obec neposkytuje sociálnu starostlivosť pre občanov v poproduktívnom veku vo forme opatrovateľskej služby a nezabezpečuje pre nich ani obedy.
V oblasti starostlivosti o prestárlych a osamele žijúcich občanov sa žiada vytvoriť v obci penzión, aby títo občania mohli v pokoji a bez väčších problémov dožiť svoj vek v mieste kde strávili väčšinu svojho života. Riešením by mohlo byť vyčlenenie staršieho domu v obci, prípadne nevyužívaná budova školy a ich následná rekonštrukcia pre tento účel.


Služby obyvateľstvu


V obci sa nachádza predajňa JEDNOTY, ktorá ponúka potraviny, ale aj rozličný tovar a pohostinstvo. Na kultúrno-spoločenské akcie slúži kultúrny dom. V obci je jeden katolícky kostol. V obci sa nachádza aj dom smútku.
Obec nemá vlastnú poštu, patrí k dodávacej pošte Rapovce. Denne poštoví doručovatelia donášajú tlačoviny ako aj dôchodky pre občanov obce.