Obec Lipovany patrí k malým obciam. V súčasnosti v nej žije 291 obyvateľov. Obyvateľstvo je jedným z rozhodujúcich rozvojových faktorov obce Lipovany. Vývoj počtu obyvateľov v priebehu storočí mal kolísavú tendenciu. Túto skutočnosť ovplyvnila aj skutočnosť, že obec bola v minulosti zaradená medzi zánikové obce, čo znamenalo, že v obci bola stavebná uzávera. Od roku 1970 sa počet obyvateľov v obci neustále znižuje. K výraznému poklesu došlo v 90-tych rokoch z dôvodu zhoršenia socio-ekonomických podmienok v obci. Zánikom pracovných príležitostí v poľnohospodárstve sa výrazne zvýšila nezamestnanosť v obci.
Zmena nastala až v roku 2005 kedy počet obyvateľov v porovnaní s rokom 2004 vzrástol o 100 obyvateľov. Avšak už v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 sa počet obyvateľov znížil o dvoch obyvateľov. Podľa výsledkov zo sčítania ľudu mala obec Lipovany v roku 2001 296 obyvateľov, z toho 142 mužov (47,97%) a 154 žien (52,03%).

Vývoj obyvateľstva je podmienený prirodzeným prírastkom a migráciou obyvateľov. Štruktúra obyvateľstva obce poukazuje na stagnáciu vekovej štruktúry populácie. Tendencie vývoja prirodzeného prírastku to jednoznačne potvrdzujú. Prirodzený prírastok počas obdobia rokov 2002 až 2006 vykazoval záporné hodnoty, čo znamená, že viac ľudí v danom roku zomrelo ako sa narodilo.

Migrácia obyvateľstva je od roku 2001 veľmi rozkolísaná. Do roku 2004 migračné saldo dosahovalo záporné hodnoty, čo poukazuje na skutočnosť, že viac obyvateľov sa z obce odsťahovalo ako prisťahovalo. Zmena nastala až v roku 2005 kedy sa do obce postupne prisťahovávalo viac obyvateľov ako sa z nej odsťahovalo.

Zvyšovanie životných nákladov a zvyšujúce sa psychické napätie v spoločnosti vedie obyvateľstvo k rozhodnutiam vyhľadávať kľudnejšie a lacnejšie prostredie pre svoje bývanie. Vyplýva to zo skutočnosti, že od roku 2005 sa do obce prisťahovávajú nielen obyvatelia, ktorí majú v obci vytvorené rodinné väzby a majetok, ale aj obyvatelia zo vzdialenejších miest a mladí ľudia. Blízkosť okresného mesta Lučenec a podpora rozvoja bývania v obci sú faktormi, ktoré môžu i v budúcnosti významne ovplyvniť záujem hlavne mladých ľudí hľadať si miesto na bývanie práve v tejto obci.

 

Veková štruktúra obyvateľstvaVeková štruktúra obyvateľstva sa v priebehu rokov 2001 až 2006 sa výrazne nezmenila. V obci prevláda obyvateľstvo v poproduktívnom veku v porovnaní s obyvateľstvom v predproduktívnom veku. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj na indexe starnutia, ktorý sa zvyšoval. Avšak od roku 2005 sa začína postupne znižovať, čo naznačuje nárast predproduktívneho obyvateľstva.

Uvedený pozitívny trend vo vývoji vekovej štruktúry obyvateľstva si môže obec udržať vtedy, ak pre obyvateľstvo vytvorí podmienky pre rastúci dopyt po sociálnych službách vytvorí priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a tiež podmienky pre využívanie voľného času (šport, kultúru).


Veková štruktúra obyvateľov sa počas obdobia rokov 1991 až 2001 výraznejšie nemenila. Najväčší podiel tvorili obyvatelia v produktívnom veku (v roku 1991 – 53,53% a v roku 2001 – 52,70%). Pomerne vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (v roku 1991 – 31, 18% a v roku 2001 – 31,08%) poukazuje na starnutie obyvateľstva v obci a nízku mieru obnovy populácie. Takáto veková štruktúra v obci je charakteristická pre vidiecku populáciu na Slovensku, keď obnova generácií je pomalá a nestíha zabezpečovať prirodzenú reprodukciu obyvateľstva v obci. V produktívnej skupine prevláda mužská zložka populácie.

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstvaVzdelanostná štruktúra obyvateľstva je dôležitou charakteristikou z hľadiska možností pre rozvoj trhu práce a pre hospodársku štruktúru obce. Vzdelanostná úroveň v obci je nepriaznivá.
V obci je vysoký podiel obyvateľstva zo základným vzdelaním (43,24%) a veľmi nízky podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním (1,35%). Táto vzdelanostná štruktúra úzko súvisí aj s rozvojom ekonomickej štruktúry, kedy do polovice deväťdesiatych rokov najväčším zamestnávateľom pre obyvateľov bolo poľnohospodárstvo. Po roku 1989 došlo k prudkému znižovaniu nezamestnanosti práve v poľnohospodárstve, kde pracovalo najviac ľudí so základným resp. učňovským vzdelaním. Práve tieto kategórie obyvateľov majú v súčasnosti najväčšie problémy umiestniť sa na trhu práce čím môžu pôsobiť ako brzdiaci faktor pri celkovom ekonomickom rozvoji obce napr. pri umiestnení firiem so sofistikovaným výrobným programom.

Vo vzdelanostnej štruktúre podľa pohlavia prevládajú ženy v kategóriách so základným vzdelaním a s úplným stredným vzdelaním s maturitou.
U mužov prevláda základné vzdelanie a a učňovské vzdelanie bez maturity a viac mužov ako žien je aj vysokoškolsky vzdelaných.

 

Národnostná a konfesijná štruktúra obyvateľstva

 

Obyvateľstvo obce je z 98% tvorené obyvateľmi slovenskej národnosti. Okrem toho v obci žijú len 3 obyvatelia inej národnosti.
Z hľadiska príslušnosti ku konfesiám v obci prevláda rímskokatolícka cirkev (93,6%), pomerne vysoký je podiel obyvateľov (3,7%) sa prihlásilo k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V obci je 2,36% obyvateľov bez vierovyznania.

 

Kultúrno-spoločenská a športová aktivita obyvateľov obce

Obyvatelia obce Lipovany majú možnosť stretávať sa na kultúrnych a spoločenských podujatiach v kultúrnom dome. V obci sa nachádza aj knižnica. Obyvatelia obce majú možnosť športovo sa vyžiť aj na futbalovom ihrisku resp. pracovať v telovýchovnom spolku.
Napriek uvedenej skutočnosti v obci absentuje činnosť združení resp. spolkov. Až 87, 38% respondentov z dotazníkového prieskumu nie je členom žiadnych združení resp. spolkov. Tí, ktorí uviedli, že sú členmi spolkov resp. združení najčastejšie uvádzali, že sú členmi cirkevnej rady, združenia Velické jazerá a telovýchovného spolku.
Členovia združení sa pri svojej práci stretávajú najčastejšie s nedostatkom finančných prostriedkov na financovanie vlastných aktivít, príp. na ich rozšírenie a nezáujmom mladej generácie o pokračovanie v ich aktivitách.
V budúcnosti plánujú intenzívnejšie motivovať mládež stať sa aktívnymi členmi združení, skvalitniť prácu členov, udržať činnosť združení v súčasnom rozsahu a vo vybraných prípadoch rozšíriť svoju aktivitu zapojením sa do regionálnych projektov napr. v rámci mikroregiónu Velické jazerá.