Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské subjekty alokované v obci a ich zameranie. Podieľajú sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, ponúkajú pracovné príležitosti a s tým súvisiace osobné dôchodky pre obyvateľstvo, prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom miestnych daní. Sú teda hlavnou silou ekonomického rozvoja v obci.
Na ekonomickom rozvoji obce sa podieľa i miestna samospráva, predovšetkým vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania, ale i priamou podnikateľskou činnosťou.


Ekonomická štruktúra obce vytváraná súkromným sektorom


Podnikateľská aktivita v obci je veľmi slabá. Zo 168 obyvateľov v produktívnom veku žijúcich v obci, podnikateľskú činnosť vykonávajú 15 podnikatelia, z ktorých majú 2 pozastavenú činnosť (na 100 produktívnych obyvateľov len 8,9 podnikateľského subjektu).
Živnostenská činnosť podnikateľov sa zameriava prevažne na maloobchodnú resp. veľkoobchodnú činnosť, predajnú činnosť, sprostredkovateľskú činnosť, poradenskú príp. reklamnú činnosť. Medzi podnikateľskými subjektmi sú zastúpené aj remeselné činnosti a to predovšetkým elelektrikárske práce, vodoinštalačné, murárske práce, montáž sadrokartónu, zváračské, zámočnícke práce ako aj oprava cestných motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov.
Obec neregistruje samostatne hospodáriacich roľníkov V obci pôsobí Agrodružstvo Rapovce, ktoré obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v obci. Obyvatelia, ktorí vlastnia poľnohospodársku pôdu pestujú plodiny a chovajú hospodárske zvieratá a hydinu len pre vlastnú potrebu.
Lokalizáciu firiem drobných živnostníkov ovplyvnil najmä fakt, že majú v obci trvalé bydlisko. Podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú svoju činnosť v obci uvádzajú, že miestna samospráva podporuje ich aktivitu prostredníctvom zvýhodnených podmienok pre podnikanie, konkrétne výhodným prenájmom obecných priestorov a spoluprácou založenou na dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ich cieľom v budúcnosti je udržať firmu v súčasnom rozsahu.


Ekonomická aktivita obyvateľstva a miera nezamestnanosti


Z ekonomického hľadiska má najväčší význam pre ďalší rozvoj obce ekonomicky aktívna zložka obyvateľstva, ktorú tvorí 126 obyvateľov obce (79,5% z celkového počtu obyvateľov). Z nich 49 odchádza každodenne do zamestnania. Obyvatelia obce odchádzajú za prácou tak do sídiel v blízkom okolí, ako aj mimo regiónu.
Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva dochádza do zamestnania do mesta Lučenec - 35 obyvateľov, do obce Rapovce dochádzajú do zamestnania 9 obyvatelia, do ostatných obcí v rámci okresu dochádzajú 3 obyvatelia a 2 dochádzajú do zamestnania do obcí mimo okresu.

V obci je 7% miera nezamestnanosti, čo predstavuje 20 evidovaných nezamestnaných. Ide predovšetkým o občanov so základným vzdelaním, vyučených a absolventov SOU s maturitou.