11/2020

Schválené dokumenty na zasadnutí Obecného zastupitelstva dńa 20.11.2020:

1. VZN 1_2021 - o dani z nehnuteľností

2. VZN 2_2021 - o správnych poplatkoch

3. VZN 3_2021 - o jednorazových peňaž. a vecných dávkach

4. VZN 4_2021 - o iných platbách

5. VZN 5_2021 - o zrušení VZN o chove zvierat

6. Rozpočet na rok 2021, 2022, 2023 - výdavky

7. Rozpočet na rok 2021, 2022, 2023 - príjmy

--  Zverejnené  23.11.2020 --